ทีมนักวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้ (USAB) ช่วยนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และด้วยการทำงานร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความคิดบรรเจิด ยูนิซิตี้จึงสามารถบรรลุพันธกิจที่จะทำชีวิตให้ดีขึ้น

ทีมนักวิทยาศาตร์ของยูนิซิตี้

ทีมวิทยาศาตร์ของยูนิซิตี้ ประกอบไปด้วยนักวิทยาศาตร์ชั้นนำที่มุ่งมั่นสร้างสรรผลิตภัณฑ์ และคิดค้นโปรแกรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของยูนิซิตี้ เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ของยูนิซิตี้ได้รวมเอาพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ใหม่ล่าสุดและมีคุณภาพสูงสุดเท่านั้น

Erin Glynn, Ph.D.

Vice President, Research and Development

Dr. Erin Glynn ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนาของยูนิซิตี้ Dr.Glynn สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย จากมหาวิทยาลัย Texas A&M และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ จากมหาวิทยาลัย Texas Medical Branch นอกจากนี้ Dr.Glynn ยังได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย Duke โดยศึกษาวิจัยเรื่องการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบ การเผาผลาญของผู้มีปัญหาสุขภาพด้านต่าง ๆ อาทิ ภาวะโรคอ้วน โรคเบาหวาน

Afa Kehaati Palu, Ph.D.

Principal R&D Scientist

Dr. Palu คือผู้มอบองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายประการให้กับยูนิซิตี้ โดยเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยชั้นนำของโลกที่วิจัยพืชสมุนไพรอย่างโนนิ และยังเป็นผู้เขียนบทความวิทยาศาสตร์ในวารสารวิชาการอีกกว่า 20 ชิ้น รวมทั้งสิทธิบัตรทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการบริโภคโนนิ เพื่อสุขภาพด้วย ทักษะความชำนาญของ Dr. Palu เป็นเครื่องยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ยูนิซิตี้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสุขภาพเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญในร่างกาย Dr. Palu สืบเชื้อสายจากตระกูลแพทย์แผนโบราณชาวตองกัน ซึ่งใช้พืชสมุนไพรจากเกาะตองกา (รวมทั้งโนนิด้วย) ในการรักษาโรคมานับตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 Dr. Palu สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาภาวะผู้นำทางการศึกษา โดยศึกษาวิชาโทด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลจากมหาวิทยาลัย Brigham Young University—Provo และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านพฤกษศาสตร์ ทำการศึกษาวิจัยพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ของพืชเป็นหลัก

Dannie Li, Ph.D.

Botanical Scientist

Dr. Dannie Li เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้มากด้วยประสบการณ์ Dr. Dannie Li ใช้ทักษะอันยอดเยี่ยมในการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมเคมีในการพัฒนาส่วนผสมเพื่อสุขภาพที่ได้จากธรรมชาติหลากหลายชนิด ซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัย Dr. Dannie Li ยังได้พัฒนาวิธีการและกระบวนการสกัดและทำให้สารอาหารและสารในพืชสมุนไพรบริสุทธิ์ถึงอีกกว่า 50 ชนิด ก่อนร่วมงานกับยูนิซิตี้ Dr. Dannie Li สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ จาก Institute of Chemistry, Chinese Academy of Science (ICCAS) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมวิจัยระดับหลังปริญญาเอกกับ Dr. Mark McHugh นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการสกัด SuperCritical CO2 ระดับโลกแห่งมหาวิทยาลัย Virginia Commonwealth

Lucas Grant, Ph.D.

Principal Scientist

Dr. Lucas Grant สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการจากมหาวิทยาลัย Queensland ประเทศออสเตรเลีย โดยมีงานวิจัยและผลงานวิชาการระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่องไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหาร อาหารฟังก์ชัน และความสัมพันธ์ระหว่าง ไฟโตนิวเทรียนท์กับสุขภาพของมนุษย์ นอกจากงานวิจัยแล้ว Dr. Lucas Grant ยังเป็นนักวิจัยด้านโพรไบโอติกและ ไมโครไบโอมให้กับ Life-Space Group โดยศึกษานวัตกรรมเกี่ยวกับโพรไบโอติกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรีไบโอติก

Sow Li Cheng, Ph.D.

Senior R&D Specialist

Dr. Sow Li Cheng สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจากมหาวิทยาลัย National University of Singapore โดยมีงานวิจัยและผลงานวิชาการระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่องปฏิสัมพันธ์ โครงสร้างและคุณสมบัติด้านเคมีฟิสิกส์ของระบบไฮโดรคอลลอยด์ Dr. Sow Li Cheng มีประสบการณ์การทำงานหลายปีในอุตสาหกรรมอาหาร เคยวิจัยและผลิตอาหารหลากหลายรูปแบบและอาหารฟังก์ชันเพื่อสุขภาพ รวมไปถึง เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารอบ และลูกกวาด

Stephanie Kung, Ph.D.

R&D Scientific Affairs Specialist

Dr. Stephanie Kung ร่วมงานกับยูนิซิตี้โดยรับผิดชอบดูแลการวิจัยทางคลินิกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์โภชนาการวิทยาศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม Dr. Stephanie Kung สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาชีวเคมี (วิชาโทโภชนาการ) จากมหาวิทยาลัย University of California, Berkeley และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการจากมหาวิทยาลัย Utah State University โดยมีงานวิจัยเรื่องโพลีฟีนอล ซึ่งเป็นสารพฤกษเคมีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายและสุขภาพเกี่ยวกับลำไส้ Dr. Stephanie Kung ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องระบบการเผาผลาญสารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของยูนิซิตี้อย่างยิ่ง

Erin Glynn, Ph.D.

Vice President, Research and Development

Dr. Erin Glynn ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนาของยูนิซิตี้ Dr.Glynn สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย จากมหาวิทยาลัย Texas A&M และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ จากมหาวิทยาลัย Texas Medical Branch นอกจากนี้ Dr.Glynn ยังได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย Duke โดยศึกษาวิจัยเรื่องการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบ การเผาผลาญของผู้มีปัญหาสุขภาพด้านต่าง ๆ อาทิ ภาวะโรคอ้วน โรคเบาหวาน

Afa Kehaati Palu, Ph.D.

Principal R&D Scientist

Dr. Palu คือผู้มอบองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายประการให้กับยูนิซิตี้ โดยเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยชั้นนำของโลกที่วิจัยพืชสมุนไพรอย่างโนนิ และยังเป็นผู้เขียนบทความวิทยาศาสตร์ในวารสารวิชาการอีกกว่า 20 ชิ้น รวมทั้งสิทธิบัตรทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการบริโภคโนนิ เพื่อสุขภาพด้วย ทักษะความชำนาญของ Dr. Palu เป็นเครื่องยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ยูนิซิตี้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสุขภาพเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญในร่างกาย Dr. Palu สืบเชื้อสายจากตระกูลแพทย์แผนโบราณชาวตองกัน ซึ่งใช้พืชสมุนไพรจากเกาะตองกา (รวมทั้งโนนิด้วย) ในการรักษาโรคมานับตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 Dr. Palu สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาภาวะผู้นำทางการศึกษา โดยศึกษาวิชาโทด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลจากมหาวิทยาลัย Brigham Young University—Provo และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านพฤกษศาสตร์ ทำการศึกษาวิจัยพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ของพืชเป็นหลัก

Dannie Li, Ph.D.

Botanical Scientist

Dr. Dannie Li เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้มากด้วยประสบการณ์ Dr. Dannie Li ใช้ทักษะอันยอดเยี่ยมในการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมเคมีในการพัฒนาส่วนผสมเพื่อสุขภาพที่ได้จากธรรมชาติหลากหลายชนิด ซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัย Dr. Dannie Li ยังได้พัฒนาวิธีการและกระบวนการสกัดและทำให้สารอาหารและสารในพืชสมุนไพรบริสุทธิ์ถึงอีกกว่า 50 ชนิด ก่อนร่วมงานกับยูนิซิตี้ Dr. Dannie Li สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ จาก Institute of Chemistry, Chinese Academy of Science (ICCAS) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมวิจัยระดับหลังปริญญาเอกกับ Dr. Mark McHugh นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการสกัด SuperCritical CO2 ระดับโลกแห่งมหาวิทยาลัย Virginia Commonwealth

Lucas Grant, Ph.D.

Principal Scientist

Dr. Lucas Grant สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการจากมหาวิทยาลัย Queensland ประเทศออสเตรเลีย โดยมีงานวิจัยและผลงานวิชาการระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่องไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหาร อาหารฟังก์ชัน และความสัมพันธ์ระหว่าง ไฟโตนิวเทรียนท์กับสุขภาพของมนุษย์ นอกจากงานวิจัยแล้ว Dr. Lucas Grant ยังเป็นนักวิจัยด้านโพรไบโอติกและ ไมโครไบโอมให้กับ Life-Space Group โดยศึกษานวัตกรรมเกี่ยวกับโพรไบโอติกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรีไบโอติก

Sow Li Cheng, Ph.D.

Senior R&D Specialist

Dr. Sow Li Cheng สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจากมหาวิทยาลัย National University of Singapore โดยมีงานวิจัยและผลงานวิชาการระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่องปฏิสัมพันธ์ โครงสร้างและคุณสมบัติด้านเคมีฟิสิกส์ของระบบไฮโดรคอลลอยด์ Dr. Sow Li Cheng มีประสบการณ์การทำงานหลายปีในอุตสาหกรรมอาหาร เคยวิจัยและผลิตอาหารหลากหลายรูปแบบและอาหารฟังก์ชันเพื่อสุขภาพ รวมไปถึง เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารอบ และลูกกวาด

Stephanie Kung, Ph.D.

R&D Scientific Affairs Specialist

Dr. Stephanie Kung ร่วมงานกับยูนิซิตี้โดยรับผิดชอบดูแลการวิจัยทางคลินิกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์โภชนาการวิทยาศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม Dr. Stephanie Kung สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาชีวเคมี (วิชาโทโภชนาการ) จากมหาวิทยาลัย University of California, Berkeley และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการจากมหาวิทยาลัย Utah State University โดยมีงานวิจัยเรื่องโพลีฟีนอล ซึ่งเป็นสารพฤกษเคมีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายและสุขภาพเกี่ยวกับลำไส้ Dr. Stephanie Kung ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องระบบการเผาผลาญสารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของยูนิซิตี้อย่างยิ่ง

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้

ยูนิซิตี้ร่วมกับทีมนักวิทยาศาตร์ชั้นนำระดับโลก แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ซึ่งรู้จักกันในชื่อของ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้ (USAB) ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของยูนิซิตี้และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ทางโภชนาการ

Image of Bhaskaran

Kalpana Bhaskaran, Ph.D

Head, Centre for Applied Nutrition Services & Glycemic Index Research Unit | Domain Lead, Applied Nutrition & Glycemic Index Research | Manager/Nutrition Research; Head/Glycemic Index Research Unit, Temasek Polytechnic

Dr. Kalpana Bhaskaran เป็นนักโภชนาการที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่มีประสบการณ์ด้านโภชนาการมากว่า 20 ปี และเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้กับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศสิงคโปร์ ที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลดการบริโภคน้ำตาลจากเครื่องดื่ม และยังดำรงตำแหน่งต่างๆ มากมาย อาทิ
– หัวหน้าศูนย์โภชนศาสตร์บำบัดและการวิจัยค่าดัชนีน้ำตาล (GIRU) ที่วิทยาลัยเทมาเส็กโพลีเทคนิคประเทศสิงคโปร์
– รองประธานของสมาคมโภชนาการและนักกำหนดอาหารของประเทศสิงคโปร์ (SNDA)
– รองประธานของหน่วยงานโรคเบาหวานประเทศสิงคโปร์ (DS)
– คณะกรรมการบริหารสมาคมโภชนาการเพื่อการกีฬาและสุขภาพแห่งเอเชีย (ANSSH)
– และเป็นตัวแทนของประเทศสิงคโปร์ให้กับสถาบันโภชนาการและกำหนดอาหาร

Stuart M. Phillips, Ph.D.

Professor, Department of Kinesiology, McMaster University | Canada Research Chair

Dr. Stuart M. Phillips เป็นศาสตราจารย์ที่คณะกายภาพศึกษา มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ เป็นคณะกรรมการลำดับที่ 1 ของหน่วยงานการค้นคว้าของประเทศแคนาดา ด้านมวลกล้ามเนื้อในผู้สูงวัย นอกจากนี้ยังเป็นผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศในการออกกำลังกาย และเป็นแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ที่วิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาแห่งอเมริกัน วิทยาลัยโภชนาการแห่งอเมริกัน และสถาบันวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพแห่งแคนาดา

Image of Phillips
Image of Phillips

Stuart M. Phillips, Ph.D.

Professor, Department of Kinesiology, McMaster University | Canada Research Chair

Dr. Stuart M. Phillips เป็นศาสตราจารย์ที่คณะกายภาพศึกษา มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ เป็นคณะกรรมการลำดับที่ 1 ของหน่วยงานการค้นคว้าของประเทศแคนาดา ด้านมวลกล้ามเนื้อในผู้สูงวัย นอกจากนี้ยังเป็นผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศในการออกกำลังกาย และเป็นแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ที่วิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาแห่งอเมริกัน วิทยาลัยโภชนาการแห่งอเมริกัน และสถาบันวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพแห่งแคนาดา

Image of Naiman

Ted Naiman, M.D.

Board-Certified Family Medicine Physician

Dr. Ted Naiman เป็นแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ในแผนกปฐมภูมิที่ศูนย์การแพทย์ชั้นนำของซีแอทเทิล ผลงานค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ของเขาจะเน้นเรื่องการฝึกฝนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงโดยการควบคุมอาหารควบคู่กับการออกกำลังกาย