PDR คือ อะไร?

Doctor with Stethoscope Image

PDR คือ เอกสารที่รวบรวมรายชื่อยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สำหรับใช้ประกอบการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ซึ่งเกิดขึ้นมากกว่าล้านครั้งต่อสัปดาห์ และเอกสารดังกล่าวยังได้ถูกแจกจ่ายให้แพทย์และเภสัชกรกว่า 500,000 คนทั่วสหรัฐอเมริกา 90% ของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเห็นว่า PDR เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ พวกเขาเชื่อว่าข้อมูลใน PDR สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม เมื่อต้องแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์หรือให้คำปรึกษาแก่คนไข้

และจากความมุ่งมั่นในการค้นคว้าทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ยูนิซิตี้ มีผลิตภัณฑ์ถึง 17 รายการ ที่ถูกระบุอยู่ใน PDR และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้

What is the PDR?

The Prescribers’ Digital Reference (PDR) is consulted by healthcare professionals millions of times each week, and the publication has been distributed to nearly 500,000 physicians and chief pharmacists throughout the United States. Ninety percent of healthcare professionals consider this reference their most important source of reliable information—they believe that it helps them make appropriate and informed decisions when it comes to advising their patients on which products to use.

Continued focus on clinical research has enabled Unicity to list 17 products in this prestigious reference for healthcare professionals.

Doctor with Stethoscope Image

Unicity Products Listed in the PDR

Balance™

Balance™

(Bios Life® Slim or Bios Life® S)
Formula for Healthy Cholesterol Support

Unicity Balance™ (also known as Bios Life® Slim or Bios Life® S) is a fiber-based, vitamin-rich nutritional supplement. Unicity Balance™ contains a blend of soluble and insoluble fibers, Unicity® 7× technology, phytosterols, policosanol, an extract of Chrysanthemum morifolium, vitamins, and minerals that when combined with a healthy diet and exercise may lower total serum cholesterol, and help achieve and maintain a healthy body weight.

Unicity Balance™ is light orange in color. It is a hygroscopic crystalline powder that is generally soluble in water. Each serving of Unicity Balance™ contains 4 g of fiber, 1 g of phytosterols, 750 mg of Unicity 7×, 6 mg of policosanol, and 12.5 mg of an extract of Chrysanthemum morifolium. In addition to these active ingredients, each serving of Unicity Balance™ contains maltodextrin, citric acid, orange juice powder, sweeteners, and orange flavor.

It’s estimated that Americans consume 10-12 g of total fiber per day, less than half the amount of the recommended daily intake. Epidemiological and clinical studies have correlated high daily fiber intake with an improvement in overall health.

Unicity Balance™ is a nutritional supplement designed to increase fiber intake. Each serving of Unicity Balance™ contains four grams of fiber. When taken three times daily, Unicity Balance™ contributes half of the recommended daily value of fiber. Fiber supplementation has been shown to decrease preprandial and postprandial glucose levels, lower LDL cholesterol and apolipoprotein B levels, increase satiety, and facilitate weight loss.

In addition to fiber supplementation, Unicity Balance™ contains a patented blend of phytosterols, policosanol, Chrysanthemum morifolium, vitamins, and minerals. Unicity Balance™ facilitates weight loss through five distinct mechanisms. First, the soluble fiber matrix promotes an increase in satiety. Second, Unicity Balance™ improves cholesterol levels. Reduction in LDL content removes a potent inhibitor of lipolysis. Third, Unicity Balance™ improves blood glucose levels. Appropriate serum glucose levels help maintain many metabolic processes in the body. Reducing insulin levels permits fatty acid oxidation to occur. Fourth, Unicity Balance™ restores appropriate leptin signaling. Lastly, Unicity Balance™ reduces triglyceride levels allowing for leptin to cross the blood-brain barrier and affect its mechanism of action.

Dissolve the contents of one packet or one scoop into 8 to 10 fl. oz. of liquid (water or juice) and stir vigorously. Drink immediately. Use 15-20 minutes before meals up to three times daily.

Unicity Balance™ is well tolerated. There may be mild gastrointestinal discomfort, such as increased flatulence or loose stools, during the first month of initial use due to the increased uptake of dietary fiber. This GI disturbance usually disappears within the first thirty days. If the GI discomfort persists, reduce the number of servings of Unicity Balance™. If the GI discomfort further persists, stop taking the product and consult your physician. Taking this product without adequate liquid can result in complications.

Unicity Balance™ is packaged in single-serving foil packets or in bulk canisters.

Sprecher, DL and Pearce GL (2002), Metabolism 51: 1166-70.

Verdegem, PJE; Freed, S and Joffe D (2005), American Diabetes Assocation 65th Scientific Sessions, San Diego, CA.

Slavin, JL, (2005) Nutrition 21: 411-418.

Delzenne NM, Cani PD, (2005) Current Opinion Clincal Nutrition & Metabolic Care 8: 636-640

Duenas, V; Duenas, J; Burke, E and Verdegem, PJE (2006), 7th International Conference on Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, American Heart Association, Denver, CO.

Verdegem, PJE (2007), Current Topics in Nutraceutical Research 5: 1-6

US Patent 6,933,291.

* THESE STATEMENTS HAVE NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE

Bio-C™

Bio-C™

High Potency Vitamin C *

Bio-C™ balances forms of high-potency vitamin C with bioflavonoids to benefit the immune system, heart, eyes, and skin. Bio-C™ provides vitamin C to keep you strong and healthy. Research indicates that vitamin C is used in the maintenance of bones, muscle, and blood vessels—in addition to other functions. Bio-C™ is formulated with citrus bioflavonoids, which support the absorption of vitamin C, for maximum benefit.

Vitamin C (ascorbic acid) is a water-soluble vitamin that is used in the body to form cartilage, collagen, muscles, and blood vessels. Vitamin C is a potent antioxidant that can protect small molecules such as proteins, carbohydrates, nucleic acids, and lipids from damage caused by free radicals that are generated through the course of normal metabolism or through exposure to external toxins and pollutants (e.g. ultraviolet radiation from the sun or smoking). Vitamin C can also regenerate other antioxidants like vitamin E. Additionally, vitamin C is required for the synthesis of carnitine, a molecule involved in the transport of fats across the mitochondrial membrane, as well as the synthesis of norepinephrine, a neurotransmitter.

Take one tablet, two times daily.

Bio-C™ is well tolerated. Some gastrointestinal discomfort may be experienced as with any dietary supplement.

Available in tablets.

Carr, AC and Frei B. (1999), American Journal of Clinical Nutrition 96(6):1086-1107.

Jacob, RA and Sotoudeh G. (2002), Nutrition in Clinical Care 5(2):66-74.

Deruelle F, Baron B. (2008), Journal of Alternative and Complementary Medicine 14(10):1291-1298.

Levine M, Rumsey SC, Daruwala R, Park JB, Wang Y. (1999), The Journal of the American Medical Association 281(15):1415-1423.

 

* THESE STATEMENTS HAVE NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE.

Bios 7

Bios 7

Bios Life® Slim | Bios Life® S | Unicity Balance™

Formula for Healthy Cholesterol and Glucose Support *

Bios 7 Packet Image

With more than 25 years of metabolic health history, the Bios 7 is one of Unicity’s premier metabolic health products from the Bios family of products. Formulated with ingredients that support a healthy microbiome and healthy gut bacteria, including a patented fiber matrix formulated to help protect from the dangers of the modern diet. The formula contains a proprietary polyphenols blend including yeast, apple, pomegranate and red grape extracts. Each serving contains 4g of fiber. In addition each serving contains maltodextrin, citric acid, orange juice powder, sweeteners, xanthan gum, and orange flavor.

It’s estimated that Americans consume 10-12 g of total fiber per day, less than half the amount of the recommended daily intake. Epidemiological and clinical studies have correlated high daily fiber intake with an improvement in overall health.

Bios 7 is a nutritional supplement designed to increase fiber intake. Each serving of Bios 7 contains four grams of fiber. Fiber supplementation has been shown to decrease preprandial and postprandial glucose levels, lower LDL cholesterol and apolipoprotein B levels, increase satiety, and facilitate weight loss.

The Bios 7 product family facilitates weight loss through five distinct mechanisms. First, the soluble fiber matrix promotes an increase in satiety. Second, they improve cholesterol levels. Reduction in LDL content removes a potent inhibitor of lipolysis. Third, these products improve blood glucose levels. Appropriate serum glucose levels help maintain many metabolic processes in the body. Reducing insulin levels permits fatty acid oxidation to occur. Fourth, they restore appropriate leptin signaling. Fifth, the Bios 7 family reduces triglyceride levels allowing for leptin to cross the blood-brain barrier. *

Dissolve the contents of one packet into 8 to 10 fl. oz. of water and mix vigorously. Drink immediately. For best results, use 10-15 minutes before your two largest meals.

Bios 7 family is well tolerated. There may be mild gastrointestinal discomfort, such as increased flatulence or loose stools, during the first month of initial use due to the increased uptake of dietary fiber. This GI disturbance usually disappears within the first thirty days. If the GI discomfort persists, reduce the number of servings of Bios 7. If the GI discomfort further persists, stop taking the product and consult your physician. Taking this product without adequate liquid can result in complications.

Bios 7 family is packaged in single-serving foil packets.

Sprecher DL, Pearce GL. Fiber-multivitamin combination therapy: A beneficial influence on low-density lipoprotein and homocysteine. Metabolism. 2002;51(9):1166-1170.

Verdegem, PJE; Freed, S and Joffe D. American Diabetes Association 65th Scientific Sessions, San Diego, CA. 2005.

Slavin, JL. Dietary fiber and body weight. Nutrition. 2005;21(3):411-418.

Delzenne NM, Cani PD. A place for dietary fibre in the management of the metabolic syndrome. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2005;8(6):636-640

Duenas V, Duenas J, Burke E, Verdegem PJE. 7th International Conference on Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, American Heart Association, Denver, CO. 2006.

Verdegem, PJE. Viscous soluble fiber combined with phytosterols and policosanol reduces LDL-cholesterol and increases HDL-cholesterol in hypercholesterolemia. Curr Top Nutraceutical Res. 2007;5(1):1-6 US Patent 6,933,291.

* THESE STATEMENTS HAVE NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE.

Bios Life® C Plus

Bios Life® C Plus

Bios Life® C

Advanced Fiber and Nutrient Drink *

Bios Life® C Plus Packet Image

Bios Life® C Plus combines a patented process of four different methods to improve and maintain healthy cholesterol levels. Bios Life® C:

 • Helps block reabsorption of cholesterol in the gastrointestinal tract
 • Helps block absorption of cholesterol from digested food
 • Helps reduce cholesterol produced by the liver
 • Helps enhance enzymatic breakdown and removal of bad cholesterol from the body

It’s estimated that Americans consume 10-12 g of total fiber per day, less than half the amount of the recommended daily intake. Epidemiological and clinical studies have correlated high daily fiber intake with an improvement in overall health.

Bios Life® C Plus is a dietary supplement designed to increased daily fiber intake. Each serving of Bios Life® C Plus contains 3.7 g of dietary fiber. Fiber supplementation has been shown to decrease pre-prandial and postprandial glucose levels and lower LDL cholesterol and apolipoprotein B levels.

In addition to fiber supplementation, Bios Life® C Plus contains a patented blend of phytosterols, policosanol, Chrysanthemum morifolium, vitamins, and minerals. This blend of ingredients optimizes cholesterol levels through a combination of four mechanisms. First, the soluble fiber matrix prevents cholesterol reabsorption in the gastrointestinal tract through bile-acid sequestration. Second, the phytosterols reduce dietary absorption of cholesterol. Third, policosanol inhibits hepatic synthesis of cholesterol mediated through HMG-CoA reductase. Fourth, Chrysanthemum morifolium provides phytonutrients that enhance conversion of cholesterol to 7-α-hydryoxycholesterol. The four mechanisms provide a synergistic approach to optimizing cholesterol levels. *

Dissolve the contents of one packet into 8 to 10 fl. oz. of water and mix vigorously. Drink immediately. For best results, use 10-15 minutes before your two largest meals.

Bios Life® C Plus is well tolerated. There may be mild gastrointestinal discomfort, such as increased flatulence or loose stools, during the first month of initial use due to the increased uptake of dietary fiber. This GI disturbance usually disappears within the first thirty days. If the GI discomfort persists, reduce the number of servings of Bios Life® C Plus. If the GI discomfort further persists, stop taking the product and consult your physician. Taking this product without adequate liquid can result in complications.

Bios Life® C Plus is packaged in single-serving foil packets.

Sprecher, DL, Pearce GL. Fiber-multivitamin combination therapy: A beneficial influence on low-density lipoprotein and homocysteine. Metabolism 2002;51(9):1166–70.

Verdegem, PJE, Freed S, Joffe D. American Diabetes Association 65th Scientific Sessions, San Diego, CA. 2005.

Duenas V, Duenas J, Burke E, Verdegem PJE. 7th International Conference on Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, American Heart Association, Denver, CO. 2006.

Verdegem, PJE. Viscous soluble fiber combined with phytosterols and policosanol reduces LDL-cholesterol and increases HDL-cholesterol in hypercholesterolemia. Current Topics in Nutraceutical Research 2007;5(1):1-6 US Patent 6,933,291.

* THESE STATEMENTS HAVE NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE.

Bios Life® E

Bios Life® E

Unicity Matcha

Supports a Healthy Metabolism *

Bios Life® E Packet Image

A unique Chi-Oka Matcha blend formulated to help increase energy and concentration without the crash that accompanies many traditional energy drinks. Unicity Matcha has been formulated to energize your body and mind, giving you the vitality and clarity to get the most from your day.

Bios Life® E and Unicity Matcha contain refreshing ingredients that may boost energy, concentration, and metabolism while lowering stress levels. The principle ingredient in Bios Life® E and Unicity Matcha is a high quality Matcha, a uniquely grown green tea from Japan, which delivers a powerful dose of antioxidants in each serving.

Research shows that Matcha delivers as much as 137 times more antioxidants than other green or black teas available on the market. Matcha contains especially high amounts of green tea antioxidants called catechins, a class of polyphenols which may produce thermogenic effects by increasing the body’s metabolism, provide more energy over a longer period of time, and even decrease muscle fatigue. Catechins and other green tea polyphenols may also protect against cell damage.

Matcha is derived from Camellia sinesis, one of the few plants that naturally produces high levels of L-theanine and caffeine. High levels of L-theanine and caffeine may supply an increase in energy as well as enhance cognitive ability. Research has shown that the amino acid L-theanine has a calming effect on the human brain without causing drowsiness. This relaxation, paired with the stimulant effects of caffeine and theophylline, creates a heightened mental state which improves concentration.

Matcha is a unique tea leaf because it is grown in the shade, forcing the plant to grow at a much slower rate. This greatly increases the catechins and amino acids available in an equivalent serving of Matcha green tea compared to standard tea. Additionally, because Matcha tea leaves are powdered and consumed whole and not just steeped, a cup of Matcha tea contains a larger variety and quantity of nutrients. This includes soluble and insoluble components such as chlorophyll, protein, and dietary fiber.*

The contents of the packet can be mixed with 8-10 fl. oz. of water, shaken or stirred vigorously, and consumed. Use one packet daily.

Bios Life ® E and Unicity Matcha are generally well tolerated. As with any dietary supplement, some gastrointestinal discomfort may be experienced. Bios Life® E and Unicity Matcha contains moderate amounts of caffeine; as such, individuals who are sensitive to caffeine should exercise caution when using these products.

Bios Life® E and Unicity Matcha are packaged in single-serving foil packets.

Weiss DJ, et al. Determination of catechins in matcha green tea by micellar electrokinetic chromatography. J Chromatogr A. 2003;1011(1-2):173-80.

Dulloo A. et al. Efficacy of a green tea extract rich in catechins polyphenols and caffeine in increasing 24-h energy expenditure and fat oxidation in humans. American Journal of Clinical Nutrition. 1999;70(6):1040-1045.

Gomez-Ramirez M, et al. The effects of L-theanine on alpha-band oscillatory brain activity during a visuo-spatial attention task. Brain Topogr 2009;22(1):44-51.

Cabrera C, et al. Beneficial Effects of Green Tea—A Review. J Am Coll Nutr 2006;25(2):79-99.

* THESE STATEMENTS HAVE NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE.

Probionic®

Bios Life ProBionic® and ProBionic® Plus

Maintain a Healthy Gut *

Probionic® Packet Image

ProBionic® has been specially formulated to improve digestive health. It contains probiotic strains that help the body restore the balance of healthy bacteria in the gut. These strains are microencapsulated to ensure that they survive to reach your digestive tract and maximize the body’s digestive function. ProBionic® helps promote healthy digestion and helps support other bodily functions like the immune system.

Your body needs good bacteria to help with detoxification, food digestion, waste removal, production of vitamins, and protection from harmful organisms. When the intestinal bacteria is imbalanced and unhealthy bacteria dominate, the body is less able to fight off infection resulting in inflammation. The individual strains used in ProBionic® and ProBionic® Plus are helpful for maintaining overall gut health.

The proprietary encapsulation used in ProBionic® and ProBionic® Plus allows healthy strains of bacteria to be delivered to the digestive system alive and undisturbed. *

The contents of the packet can be taken dry, or they can be mixed with 8-10 fl. oz. of water. Use one packet daily.

ProBionic® and ProBionic® Plus are generally well tolerated. As with any dietary supplement, some gastrointestinal discomfort may be experienced.

ProBionic®and ProBionic® Plus are packaged in single-serve foil packets.

Saggioro A. Probiotics in the treatment of Irritable Bowel Syndrome. J Clin Gastroenterol. 2004;38(8):S104-106.

Del Piano M, Carmagnola S, Andorno S, et al. Evaluation of the intestinal colonization by microencapsulated probiotic bacteria in comparison to the same uncoated strains. J Clin Gastroenterol. 2010;44:S42-S46.

Del Piano M, Carmagnola S, Anderloni A, et al. The use of probiotics in healthy volunteers with evacuation disorders and hard stools: A double blind, randomized, placebo-controlled study. J Clin Gastroenterol. 2010;44:S30-S34.

Pregliasco F, Anselmi G, Fonte L, Giussani F, Schieppati S, Soletti L. A New Chance of Preventing Winter Diseases by the Administration of Symbiotic Formulations. J Clin Gastroenterol. 2008;42(2):224-233.

* THESE STATEMENTS HAVE NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE.

Bios Life® Vision Essentials™

Bios Life® Vision Essentials™

Support Healthy Eyes and Vision *

Vision Essentials™ incorporates a powerful blend of vitamins and antioxidants proven to support and maintain eye health.

Antioxidants from the carotenoid chemical family, such as beta carotene, lutein, and zeaxanthin, play an important role in eye health. Clinical studies have demonstrated that lutein and zeaxanthin are concentrated to the retina and lens of the eye. Supplementation with high levels of lutein can restore the lutein concentration in the retina. Further supplementation of vitamins C, E, and A (in the form of beta-carotene) along with zinc and copper aid with the healthy function of the eyes. Additional support for the eyes comes from a proprietary berry blend included in Bios Life® Vision Essentials™. This proprietary berry blend contains anthocyanidins, antioxidant compounds that support the vasculature within the eye. *

Take two capsules per day.

Bios Life® Vision Essentials™ is well tolerated. As with any dietary supplement, some gastrointestinal discomfort may be experienced.

Available in capsules.

Krishnadev N, Meleth AD, Chew EY. Nutritional supplements for age-related macular degeneration. Curr Opin Ophthalmology 2010;21(3):184-189.

Ma L, Lin XM, Zou ZY, Xu XR, Li Y, Xu R. A 12-week lutein supplementation improves visual function in Chinese people with long-term computer display light exposure. British Journal of Nutrition. 2009;102(2):186-190.

Yagi A, Fujimoto K, Michihiro K, Goh B, Tsi D, Nagai H, The effect of lutein supplementation on visual fatigue: A psychophysiological analysis. Applied Ergonomics 2009;40(6):1047-1054.

Age Related Eye Disease Study Group. A randomized, placebo-controlled, clinical trial of high-dose supplementation with vitamins C and E, beta carotene, and zinc for age-related macular degeneration and vision loss. Arch Ophthalmol. 2001;119(10):1417-1436.

* THESE STATEMENTS HAVE NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT CURE, OR PREVENT ANY DISEASE.

Cardio-Basics™

Cardio-Basics™

Cardio-Basics™ provides the vitamins, minerals, and antioxidants needed for a healthy heart.

Cardio-Basics™ is a nutritional supplement that combines multivitamins, minerals, and antioxidants to support the cardiovascular system.

Cardio-Basics™ is a light orange, water-soluble powder pressed into tablets. Each tablet of Cardio-Basics™ contains the following vitamins, minerals, amino acids, and antioxidants: beta-carotene (vitamin A), thiamine (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), niacin (vitamin B3), calcium d-pantothenate (vitamin B5), pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), folate (vitamin B9), cyanocobalamin (vitamin B12), ascorbic acid and ascorbyl palmitate (vitamin C), cholecalciferol (vitamin D), d-alpha-tocopherol (vitamin E), biotin, calcium, chromium, copper, magnesium, manganese, molybdenum, phosphorus, potassium, selenium, sodium, zinc, L-arginine, L-carnitine, L-cysteine, L-lysine, L-proline, inositol, coenzyme Q10, and maritime pine extract. In addition to those active ingredients, each tablet also contains cellulose, croscarmellose sodium, stearic acid, silicon dioxide, and magnesium stearate.

Cardio-Basics™ provides the vitamins, minerals, and antioxidants needed for a healthy heart. In clinical studies, participants using Cardio-Basics™ and Bio-C™ saw a significant reduction in arterial wall thickness and removal of calcification deposits when compared to the placebo group. Cardio-Basics™ provides the body with the necessary vitamins and minerals to support a healthy vascular system.

Take two tablets daily.

Cardio-Basics™ is well tolerated. Contains chromium and niacin. Do not use if pregnant, nursing, diabetic, or when taking other niacin-containing supplements.

Available in tablets.

Niedzwiekcki A, Rath M. Nutritional supplement program halts progression of early coronary atherosclerosis documented by ultrafast computed tomography. Journal of Applied Nutrition. 1996;48:67-78.

Jeejeebhoy F, Keith M, Freeman M, et al. Nutritional supplementation with MyoVive repletes essential cardiac myocyte nutrients and reduces left ventricular size in patients with left ventricular dysfunction. American Heart Journal. 2002;143(6):1092-1100.

Verdgem PJE, Lonky S, Curley S. 7th Conference on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. 2005. Lloyd-Jones D, Adams R, Carnethon M, et al. Heart Disease and Stroke Statistics—2009 Update: A Report From the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee Circulation. 2009;119(3):480-486.

Cardio-Essentials™

Cardio-Essentials™

Caring for your Heart *

Cardio-Essentials™ helps promote cardiovascular health by nourishing cells with an effective ingredient blend, including L-carnitine, L-taurine, and hawthorn. Together, these nutrients support healthy heart function and blood flow.

The ventricles of the heart require specific nutrients to maintain overall health. These important nutrients are included in Cardio-Essentials™: coenzyme Q10, L-carnitine, and L-taurine. In a clinical study, the combination of L-carnitine, L-taurine, and coenzyme Q10 was shown to reduce the size of the left ventricle, which is important to maintain heart health. These ingredients are known to be important in providing adequate energy for heart muscle. Cardio-Essentials™ provides adequate amounts of these ingredients, i.e. 100 mg of CoQ10. Hawthorn extract is traditionally used in supporting heart function.*

Take three capsules twice daily with food.

Cardio-Essentials™ is well tolerated. As with any dietary supplement, some gastrointestinal discomfort may be experienced.

Available in capsules.

Lee JH, Jarreau T, Prasad A, Lavie C, O’Keefe J, Ventura A. Nutritional assessment in heart failure patients. Congestive Heart Failure. 2011;17(4):199-203.

Core Health

Core Health

Supports Overall Health *

Core Health Packet Image

Formulated to provide unique AM/PM supplementation, Core Health gives your body the added nutrition of vitamins and minerals it needs at the right time of day. The Core Health formula contains primary and secondary metabolites, also known as phytonutrients, to help your body stay balanced while receiving added nutrition.

Core Health contains efficacious amounts of vitamins and minerals known to act as cofactors in enzymatic reactions and help to maintain the thousands of chemical reactions the body performs every second. Secondary metabolites in standardized amounts from forty different botanical sources are also included. Certain plant secondary metabolites have been implicated in maintaining healthy gene expression through interaction with microRNA.

Phosphatidyl serine included in the Day tablet has been shown in the scientific literature to maintain healthy memory function. Clinical studies have shown that octacosanol can improve stamina and exercise capability in athletes. CoQ10 helps to maintain good cellular energy in the body by interaction with the mitochondria.

The Night tablet contains vitamin D3—which has been shown to help maintain healthy calcium absorption in the body. L-Theanine in the Night tablet helps in reduction and healthy maintenance of the stress response. The relaxation and sleep promoting effects of lavender flower are well known in the scientific literature.*

Take 1 Day (D) packet (6 tablets—3 Day and 3 Genome) in the morning and 1 Night (N) packet (6 tablets—3 Night and 3 Genome) in the evening, with water. Do not exceed recommended dosage.

Core Health is generally well tolerated. As with any dietary supplement, some gastrointestinal discomfort may be experienced. Consult your doctor if you are on blood thinning medications.

WARNING: Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under six. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a doctor or poison control center immediately.

Available as tablets in single-serving foil packets.

Palmer JD, Soule BP, Simone BA, Zaorsky NG, Jin J, Simone NL. MicroRNA expression altered by diet: Can food be medicinal? Aging Res Rev. 2014;17:16-24.

Kato-Kataoka K, Sakai M, Ebina R, Nonaka C, Asano T, Miyamori T: Soybean-derived phosphatidylserine improves memory function of the elderly Japanese subjects with memory complaints. J Clin Biochem Nutr. 2010;47(3):246-255.

Taylor JC, Rapport L, Lockwood GB. Octacosanol in human health. Nutrition. 2003;19(2):192-195.

Christakos S, Dhawan P, Porta A, Mady LJ, Seth T. Vitamin D and intestinal calcium absorption. Mol Cell Endocrinol. 2011;347(1-2):25-29.

Kimura K, Ozeki M, Juneja LR, Ohara H: L-Theanine reduces psychological and physiological Stress responses. Biol Psychol. 2007;74(1):39-45.

Hirokawa K, Nishimoto T, Taniguchi T. Effects of lavender aroma on sleep quality in healthy Japanese students. Percept Mot Skills. 2012;114(1):111-122.

Enzygen® Plus

Enzygen® Plus

Support a Healthy Digestive System *

Enzygen® Plus combines a proprietary enzyme blend with blue algae and CereCalase to provide comprehensive aid in the breakdown of fats, carbohydrates, and protein, to promote proper digestion.

Our bodies need proper levels of active enzymes in order to conduct a variety of tasks, including digestion. While enzymes occur naturally in our bodies and in plants, they can be destroyed by pesticides, pollution, processes used to cook or irradiate foods, and chemical additives. Enzygen® Plus supplements your enzyme supply to help your body break down fats, carbohydrates, and proteins. Enzymes convert foods to useful nutrients, and complete proper digestion.

Enzymes are natural substances created in plant, animal and human cells, and they play a vital role in digestion. There are more than 2,700 identified enzymes in the human body, and each affects a unique chemical reaction. The body relies on properly functioning enzymes to assist with breathing, digestion, growth, blood coagulation, sensory perception, reproduction, and other functions.

Enzygen® Plus contains a wide variety of enzymes and other ingredients that may aid digestion by breaking down food in the digestive system, stimulating the release of essential nutrients from food.*

Take one capsule three times daily with food.

Enzygen® Plus is generally well tolerated. As with any dietary supplement, some gastrointestinal discomfort may be experienced.

Available in capsules.

Roxas M. The role of enzyme supplementation in digestive disorders. Altern Med Rev. 2008;13(4):307- 314.

Shastri D, Kumar M, Kumar A. Modulation of lead toxicity by Spirulina fusiformis. Phytother Res. 1999;13(3):258-60.

DerMarderosian A. (Ed.) The review of natural products. Facts and Comparisons, lnc, St Louis (1999).

Peirce A. The American Pharmaceutical Association Practical Guide to Natural Medicines. New York, NY. William Morrow and Co., 1999.

Immunizen®

Immunizen®

Fortify Your Immune Defenses *

Immunizen® is a proprietary blend of immune boosting ingredients. It contains arabinogalactan, colostrum, and lactoferrin to help support a healthy immune system. Immunizen® supports the body’s immune cells in digesting foreign material, promotes “friendly” intestinal bacteria while helping protect the body with antioxidants, and helps the body make better use of iron.

Immunizen® combines the positive immune modulating effects of colostrum, arabinogalactans, yeast betaglucans, and lactoferrin to boost your body’s natural defenses to foreign antigens. Colostrum is composed of immunoglobulins that bolster the body’s immune system by providing immunity against various pathogens.

Beta-glucans are generally derived from the cell walls of the yeast species Saccharomyces cerevisiae. Beta-glucans are potent immuno-modulating agents that prime both the innate and adaptive immune systems. *

Take two capsules daily with water one to two hours before a meal.

Immunizen® is well tolerated. As with any dietary supplement, some gastrointestinal discomfort may be experienced.

Available in capsules.

Lilius EM, Marnila P. The role of colostral antibodies in prevention of microbial infections. Curr Opin Infect Dis. 2001;14(3):295-300.

Hammarström L, Weiner CK. Targeted antibodies in dairy-based products. Adv Exp Med Biol. 2008;606:321-343.

Chan GCF, Chan WK, Sze DMY. The effects of β-glucan on human immune and cancer cells. J Hematol Oncol. 2009;2:25.

Joint Mobility™

Joint Mobility™

Colla Flex

Promotes Healthy Joints *

Joint Mobility™ works in two primary ways to promote your joint health. Type II collagen works alongside a turmeric and boswellia blend to promote and maintain proper joint function.

Joint Mobility™ promotes joint health by combining the efficacy of Type II collagen alongside a turmeric and boswellia blend to promote and maintain proper joint function.

Many people suffer daily from joint pain and discomfort caused from years of overuse or from being obese. Joint pain and a loss of mobility can dramatically affect quality of life, making simple, everyday activity difficult and painful. The ingredients contained in Joint Mobility™ and Colla Flex work in several different ways to help maintain overall joint health. Turmeric (curcumin) and boswellia extract have been shown to downregulate the genes involved in chronic inflammation. Vitamin D3 has been shown to help increase collagen production which is needed to maintain overall joint health. Black pepper extract has been shown to block the expression of inflammatory markers in the body. The ingredients contained in these supplements have been shown to inhibit pro-inflammatory pathways and also help to prevent the breakdown of joint collagen, allowing the body to repair and heal itself.*

Joint Mobility™: Take two capsules daily.

Colla Flex: Take one capsule daily.

Joint Mobility and Colla Flex are generally well tolerated. As with any dietary supplement, some gastrointestinal discomfort may be experienced.

Available in capsules.

Crowley DC, Lau FC, Sharma P, et al. Safety and efficacy of undenatured type II collagen in the treatment of osteoarthritis of the knee: a clinical trial. Int J Med Sci 2009, 6:312-321.

Chandran B, Goel A. A randomized, pilot study to assess the efficacy and safety of curcumin in patients with active rheumatoid arthritis. Phytother Res. 2012 Nov; 26(11):1719-25.

Dobak J1, Grzybowski J, et al. 1,25-Dihydroxyvitamin D3 increases collagen production in dermal fibroblasts. J Dermatol Sci. 1994 Aug;8(1):18-24.

Kimmatkar N, Thawani V, et al. Efficacy and tolerability of Boswellia serrate extract in treatment of osteoarthritis of knee—a randomized double bling placebo controlled trial. Phytomedicine 2003 Jan; 10(1):3-7.

Reuter S, Gupta S, et al. Epigenetic changes induced by curcumin and other natural compounds. Genes Nutr (2011) 6:93–108.

Takada Y, Ichikawa H, et al. Acetyl-11-Keto-β-Boswellic acid potentiates apoptosis, inhibits invasion, and abolishes osteoclastogenesis by suppressing NF-κΒ and NF- κΒ- regulated gene expression. J Immunol 2006;176:3127-3140.

Ying X, Chen X, Cheng S, Shen Y, Peng L, Xu HZ. Piperine inhibits IL-β induced expression of inflammatory mediators in human osteoarthritis chondrocyte. Int Immunopharmacol. 2013;17(2):293-299.

LC Base

LC Base

High-Quality Protein and healthy fats to support your metabolic journey.

LC BASE is a premium-quality meal replacement providing an ideal macronutrient ratio of healthy fat, muscle-building protein, and low carbohydrate. Scientifically-designed to aid in activating your ability to burn fat for energy, LC Base offers a subtle vanilla flavor, perfect for layering with additional Unicity products. With more convenience and cost savings over a typical meal, LC Base takes the guesswork out of what to eat to achieve your goals and provides a solid foundation to build upon for nutritional success.

Protein is critical in building and maintaining healthy muscle and bone and many people don’t get enough. In addition to having little to no insulin response, adequate protein consumption also helps people feel fuller for longer and reduces the tendency to overeat.

Often, hunger and cravings sabotage the most well-intentioned health plans. In addition to having no insulin response, fat digests more slowly than carbohydrate and aids in satiety – helping you feel fuller, longer.

By getting smart about which carbs you eat and when you eat them, you allow insulin levels to fall, which enable the body to burn stored fat.

 • Excellent source of high-quality protein: maximum possible PDCAAS value (1.0)
 • 5.5g of BCAAs (Branched Chain Amino Acids) per serving
 • Healthy fats from coconut oil and milk fat
 • Convenient single-serving pouches
 • Subtle flavor, perfect for layering with additional products
 • Promotes a feeling of fullness/satiety
 • Appropriate for a ketogenic / low-carbohydrate diet
 • Aids in compliance with following the 4-4-12 eating pattern or other intermittent fasting protocol
 • Aids in the absorption of fat-soluble nutrients
 • Supports weight management efforts in conjunction with diet and exercise

Mix one pouch with 12 oz (360 ml) of water. For a thinner consistency, add more water.

Not recommended for children, pregnant or nursing women. For best results, accompany with an exercise program. If diabetic, pregnant, lactating, taking medication, or under a physician’s care, consult your physician before use.

Available in single-serving sachets

* THESE STATEMENTS HAVE NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE

Omegalife-3 Resolv

Omegalife-3 Resolv

OmegaLife-3™

Omega-3 Fatty Acid Supplementation

The OMEGA LIFE-3 RESOLV formula leverages key metabolic pathways to stimulate the creation of resolvins, metabolic byproducts which help maintain healthy inflammation levels in the body. OmegaLife-3 Resolv combines concentrated fish oil with proprietary ingredients for a powerful combination of 1000 mg EPA and 500 mg DHA for optimal health and wellness.

Clinical research suggests fish oil can help support proper brain and eye health. In 2002 the FDA approved supplementation of DHA in infant formula. DHA is potentially important in fetal and infant neural development, in that DHA and arachidonic acid have been shown to be incorporated into brain and retinal cell membranes—particularly during the third trimester of pregnancy and early infant life.

DHA is the predominant structural fatty acid in the central nervous system and in the retina of the eyes.

EPA supports the synthesis of important compounds in the body. EPA is the precursor of thromboxane and leukotriene, compounds involved in supporting healthy circulation. They also promote healthy blood vessels.

Evidence is accumulating that increasing intakes of EPA and DHA can decrease the risk thrombosis, decrease triglyceride levels, and decrease inflammation.

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has stated, “Supportive but not conclusive research shows that consumption of EPA and DHA omega-3 fatty acids may reduce the risk of coronary heart disease.”*

Take four softgels daily with water.

OmegaLife-3™ and OmegaLife-3 Resolve are well tolerated. As with any dietary supplement, some gastrointestinal discomfort may be experienced.

Available in softgels.

Barter P, Ginsberg HN. Effectiveness of combined statin plus omega-3 fatty acid therapy for mixed dyslipidemia. Am J Cardiol. 2008;102(8):1040-1045

Lee JH, Harris WS, et al. Omega-3 fatty acids for cardioprotection. Mayo Clin Proc. 2008;83(3):324-332.

SanGiovanni JP, Chew EY, Sperduto RD, et al. The relationship of dietary omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acid intake with incident age-related macular degeneration: AREDS report no. 23. Arch Ophthalmol. 2008;126(9):1274-1279.

SanGiovanni JP, Parra-Cabrera S, Colditz GA, Berkey CS, Dwyer JT. Meta-analysis of dietary essential fatty acids and long-chain polyunsaturated fatty acids as they relate to visual resolution acuity in healthy preterm infants. Pediatrics 2000;105:1292-8.

Kris-Etherton PM, Harris WS, Appel LJ. Omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: new recommendations from the American Heart Association. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2003;23(2):151-152.

Ubiquinol-Coq10

Ubiquinol-CoQ10

Supports Cellular Energy *

Ubiquinol-CoQ10 supports cardiovascular health by replenishing the body’s supply of coenzyme Q10. The formula contains 100 mgs of CoQ10 along with l-carnitine, taurine, vitamin E, and vitamin B12 for additional cardiovascular maintenance.

Ubiquinol (CoQ10) is found naturally in the body and plays an essential role in the production of energy in all cells. The body requires a sufficient amount of CoQ10 in order to function optimally. This product may help enhance the effectiveness of the immune system. Some research has shown that a CoQ10 deficiency may contribute to possible side effects in persons taking statin medications. CoQ10 may support heart health and may assist the body in energy production in cells. CoQ10 is also an antioxidant that may protect cells from free radicals.

L-Carnitine and taurine have been shown to reduce heart rate and triglyceride levels in patients with congestive heart failure, and help improve left ventricular function.*

Take one softgel daily.

Ubiquinol-CoQ10 is generally well tolerated. As with any dietary supplement, some gastrointestinal discomfort may be experienced.

Do not take while on blood thinning medication without consulting a doctor.

Available in softgels.

Rosenfeldt F, Miller F, Nagley P, et al. Response of the senescent heart to stress: Clinical therapeutic strategies and quest for mitochondrial predictors of biological age. Ann N Y Acad Sci. 2004;1019:78-84.

Ghidini O, Azzurro M, Vita G, Sartori G. Evaluation of the therapeutic efficacy of L-carnitine in congestive heart failure. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol. 1988;26:217-20.

Azuma J, Sawamura A, Awata N. Usefulness of taurine in chronic congestive heart failure and its prospective application. Jpn Circ J 1992;56:95-9.

Unimate

Unimate

Feel Good and Stay in the Game *

Developed from high-quality Yerba Mate leaves harvested and subjected to a patented 5-step process, Unimate contains up to 375 times more chlorogenic acids than other commercially available Yerba Mate drinks. With benefits that energize, boost athletic performance, and mood, Unimate supports and all-around elevated quality of life.

Unimate™ is a rich source of vitamins, minerals, and secondary metabolites such as chlorogenic acids and triterpenoid saponins. As a member of Unicity International’s Genomeceutical™ line of products, chlorogenic acids and triterpenoid saponins found in Unimate™ have been documented in the scientific literature to support healthy gene expression in the body.

Clinical studies show that Unimate™ has the ability to promote a healthy mood. Psychological well-being in a group of subjects, assessed using the Oxford Happiness Questionnaire, was increased by 20% after taking Unimate™. The mode of action of this result is likely due to the ability of chlorogenic acids to support healthy mood and cognition—as previously reported elsewhere in the scientific literature.

An additional clinical study demonstrated the ability of Unimate™ to maintain healthy blood-lipid and blood glucose levels in the body. A 12% reduction of total cholesterol, 5% reduction of LDL cholesterol, and 11% reduction of triglycerides was observed in a group of subjects who took Unimate™ once daily for 30 days. Additionally, a 5% reduction in fasting blood-glucose and a 3% reduction in HbA1c levels was also observed in this same group.

Other clinical studies have validated the ability of Unimate™ to support healthy weight loss in the body due to the ability of Yerba Mate triterpenoid saponins to support healthy gene expression of anti-obesity related genes.*

Mix contents of one packet with 8-10 oz. of hot or cold water, once per day.

Unimate is generally well tolerated. Unimate contains moderate amounts of caffeine; caffeine-sensitive individuals should exercise caution when using this product. Not suitable for pregnant or nursing women and children.

Unimate is packaged in single-serve foil packets.

Heck CI, De Mejia EG. Yerba Mate tea (Ilex paraguariensis): A comprehensive review on chemistry, health implications, and technological considerations. Journal of Food Science. 2007;72(9):R138-R151.

Camfield DA, Silber BY, Scholey AB, Nolidin K, Coh A, Stough C. A randomized placebo-controlled trial to differentiate the acute cognitive and mood effects of chlorogenic acid from decaffeinated coffee. PLoS ONE. 2013;8(12):e82897. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0082897.

Gao H, Liu Z, Qu X, Zhao Y. Effects of Yerba Mate tea (Ilex paraguariensis) on vascular endothelial function and liver lipoprotein receptor gene expression in hyperlipidemic rats. Fitoterapia. 2013;84:264-272.

Hills P, Argyle M. The Oxford Happiness Questionnaire: A compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences. 2002;33:1073-1082.

Cropley V, Croft R, Silber B, et al. Does coffee enriched with chlorogenic acids improve mood and cognition after acute administration in healthy elderly? A pilot study. Psychopharmacology. 2012;219:737-749.

Unimate Fuel

Unimate Fuel

Cholorogenic acids from yerba mate and healthy fats to fuel your body and mind

Unimate Fuel combines a potent yerba mate extract with MCT-rich fats from coconut oil to provide an energy boost for both body and mind. With chlorogenic acids from yerba mate, Unimate Fuel is a great way to start your day or fend off cravings and re-energize between meals.

High-quality yerba mate, purified and concentrated to enhance efficacy, containing naturally occurring:

 • Chlorogenic acids
 • Theobromine
 • Mate saponins
 • Antioxidants
 • Caffeine
 • Appropriate for a ketogenic / low carbohydrate diet
 • Convenient single-serving sachets
 • Promotes a feeling of fullness/satiety
 • Supports weight-management efforts in conjunction with diet and exercise
 • Supports compliance with intermittent fasting or 4-4-12 eating pattern
 • Supports overall metabolic health

Mix one sachet Unimate Fuel with 10-12 oz. (300-350 ml) of hot or cold water. Use once or twice per day to support energy levels and aid in satiety.

If diabetic, pregnant, lactating, taking medication, or under a physician’s care, consult your physician before use. Not recommended for children, pregnant or nursing women, or people sensitive to caffeine.

Available in single-serving sachets

* THESE STATEMENTS HAVE NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE.

* These statements have not been evaluated by the food and drug administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.